RODO

  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI

Niniejsza informacja przekazywana jest na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Julita Jaworowska-Kałużna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JK – Kancelaria Radcy Prawnego Julita Jaworowska – Kałużna z siedzibą we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/15, NIP: 6121810451, REGON: 520408030 (dalej „Administrator” lub „JJK”). Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jk-kancelaria.com. Obok kontaktu pocztowego i osobistego z Administratorem, można się kontaktować również mailowo na adres: biuro@jk-kancelaria.com.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

2.1. REKRUTACJI:
a. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2022 r., poz. 2140 ze zm., dalej jako „Kodeks pracy”); takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. na podstawie dobrowolnej zgody, za którą JJK uważa przesłanie Administratorowi CV i/lub listu motywacyjnego zawierającego dodatkowe dane, inne dane niż wymagane przepisami Kodeksu pracy i przekazane ich z własnej inicjatywy przez kandydata/kę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, gdyż jest to niezbędne aby podjąć działania przed zawarciem umowy, na żądanie kandydata/ki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2. PROWADZENIA PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH na podstawie dobrowolnej zgody, (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i wyłącznie w przypadku udzielenia takiej zgody na przetwarzanie danych w tym celu przez kandydata/kę.

2.3. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów wytworzonych przez JJK w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności, zgodnie obowiązującymi przepisami.

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JJK na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JJK współpracuje oraz podmiotom wspierającym procesy rekrutacyjne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (lub wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć
w przyszłości – co może mieć miejsce między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez kandydata/kę zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym,
a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne
(na podstawie zgody) i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenie oferty kandydata.

5.2. W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez Administratora.

5.3. W przypadku gdy chciałby Pan / chciałaby Pani aby JJK rozpatrywała Pana / Pani kandydaturę także w późniejszych procesach rekrutacyjnych lub w ramach rekrutacji otwartych, prosimy o opatrzenie CV dodatkową klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od przesłania przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.” Brak uzupełnienia CV o powyższą klauzulę spowoduje, że JJK nie będzie rozpatrywała danej kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

7.1. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
g. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7.2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane powyżej. W przypadku wysyłki newsletterów istnieje możliwość przejścia pod adres umożliwiający wypisanie się z tej formy wysyłki poprzez kliknięcie na odpowiedni link zlokalizowany w końcowej części każdej wiadomości. Złożenie takiego oświadczenie będzie rozumiane jako cofnięcie zgody lub wyrażenie sprzeciwu wobec realizacji danego rodzaju wysyłki, której dotyczyło oświadczenie.

7.3. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM W JJK – PRZYSZŁE REKRUTACJE

Niniejsza informacja przekazywana jest na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Julita Jaworowska-Kałużna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JK- Kancelaria Radcy Prawnego Julita Jaworowska – Kałużna z siedzibą we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/15, NIP: 6121810451, REGON: 520408030 (dalej „Administrator” lub „JJK”). Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jk-kancelaria.com. Obok kontaktu pocztowego i osobistego z Administratorem, można się kontaktować również mailowo na adres: biuro@jk-kancelaria.com.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

2.1. PRZECHOWYWANIA DANYCH NA POCZET PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), za którą uważamy przesłanie Administratorowi CV i/lub listu motywacyjnego z własnej inicjatywy.

2.2. NAWIĄZANIA KONTAKTU W CELU POINFOMOWANIA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym zatrudnieniem w JJK.

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JJK na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JJK współpracuje oraz podmiotom wspierającym procesy rekrutacyjne. Dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć
w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane do chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji, w ramach którego będzie wzięte pod uwagę zgłoszenie kandydata lub do chwili wycofania przez kandydata/kę zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 12 (dwanaście) miesięcy od przesłania JJK dokumentów rekrutacyjnych z własnej inicjatywy.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

7.1. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
g. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7.2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy wskazane kontaktowe.

7.3. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Julita Jaworowska-Kałużna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JK – Kancelaria Radcy Prawnego Julita Jaworowska – Kałużna z siedzibą we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/15, NIP: 6121810451, REGON: 520408030 (dalej „Administrator” lub „JJK”). Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jk-kancelaria.com. Obok kontaktu pocztowego i osobistego z Administratorem, można się kontaktować również mailowo na adres: biuro@jk-kancelaria.com.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

2.1. PROWADZENIA KORESPONDENCJI w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym działalnością JJK oraz prowadzenie komunikacji.

2.2. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów wytworzonych przez JJK w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego.

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JJK na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JJK współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć, co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem, a po tym okresie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy w celach archiwizacyjnych.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

7.1. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7.2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w niniejszej informacji.

7.3. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 12

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB Z KTÓRYMI PROWADZONA JEST KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

Przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Julita Jaworowska-Kałużna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JK – Kancelaria Radcy Prawnego Julita Jaworowska – Kałużna z siedzibą we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/15, NIP: 6121810451, REGON: 520408030 (dalej „Administrator” lub „JJK”). Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jk-kancelaria.com, zaś poza kontaktem pocztowym i osobistym pod adresem siedziby, można się z nim kontaktować również mailowo na adres: biuro@jk-kancelaria.com.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

2.1. PROWADZENIA KORESPONDENCJI w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest utrzymywanie kontaktu osobom zainteresowanym naszą działalnością, terminowe prowadzenie wszelkiej komunikacji w związku z prowadzoną działalnością, dbanie o jakość współpracy z klientami, kontrahentami oraz innymi zainteresowanymi stronami – z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2.2. PROWADZENIE ROZMÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY, ZAWARCIA UMOWY ORAZ JEJ WYKONANIA na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest dokonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi/wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów będących drugą stroną umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, gdy w/w czynności podejmowane są bezpośrednio z osobą fizyczną, która jest drugą stroną umowy.

2.3. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez JJK w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJK (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami w tym z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego.

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JJK na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JJK współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć
w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

JJK będzie przetwarzała dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą następuje korespondencja, a po tym terminie korespondencja będzie nadal przechowywana w niezbędnym zakresie w celach archiwizacyjnych, związanych z udokumentowaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż przedawnienie ewentualnych roszczeń.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

7.1. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7.2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w niniejszej informacji.

7.3. W związku z przetwarzaniem przez JJK danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.